Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

31.1.06

Be sy 'mlaen?
What's on?

Tra dwi'n ceisio cynnwys cymaint o amrywiaeth a phosib o wahanol ddigwyddiadau'r de ddwyrain ar y blog hwn, dim ond detholiad bach sy'n cael ei gynnwys yma. Mae modd cofrestru gyda Mentrau Iaith y rhanbarth a derbyn e-bost ynglŷn â phob digwyddiad. Awgrymaf eich bod yn cofrestru gyda phob un.
While I aim to include as much variety as possible of events in the south east on this blog, only a small selection of what actually goes on is inluded here. It's possible to register with the Mentrau Iaith (Language Initiatives) in the region and recieve e-mails about all events. I recommend registering with each one.

Caerdydd (cofrestru'n Gymraeg)
Cardiff (register in English)

Caerffili
Caerphilly

Merthyr Tudful
Merthyr Tydfil

Rhondda Cynon Tâf
Rhondda Cynon Taff

Casnewydd (gofynwch gael eich ychwanegu at restr e-bostio)
Newport (request being added to e-mail list)

Cant y Cant, Aberdâr: 9.2.06

Fel rhan o ymweliad y BBC â thref Abredâr, bydd y rhaglen cwis chwaraeon Cant y Cant yn cael ei ddarlledu o glwb rygbi'r dref
As part of the BBC's visit to Aberdare, the sport quiz programme Cant y Cant will be broadcast from the town's rugby club.
BBC Cymru
Cant y Cant - Clwb Rygbi Aberdâr - 09/02/06 - 7.30pm.

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Huw Llewelyn Davies geisio cadw trefn ar y capteiniaid Gareth Charles ac Ian Gwyn Hughes a'u panelwyr gwadd yn y rhifyn arbennig yma o gwis chwaraeon Radio Cymru. Ffoniwch llinell wybodaeth BBC Cymru am docynnau ar 08703 500 700

Yn: Clwb Rygbi Aberdâr

Dydd Iau 09/02/2006 Am: 7.30pm

, , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

27.1.06

Ysgol Undydd / Welsh Day School, Y Barri: 11.2.06

Ysgol Undydd (Sadwrn Siarad)
Welsh Day School (Sadwrn Siarad)

Dyddiad ac amser / Date & Time:
Dydd Sadwrn 11.2.06 (9:30am - 1:00pm)


Lleoliad / Location:

Canolfan Dysgu Cymunedol Palmeston,
Cadoc Crescent,
Y Barri,
CF63 2NT

Lefelau / Levels:
1-6

Pris / Price:
£6

Enw a rhif cyswllt / Contact name and number:

Christine Franks 01446 733762


, , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

24.1.06

Swydd rhan amser gyda Coleg Gwent

Below is a job advert for the post of a part time secretary at the Welsh department at Coleg Gwent, where a certian level of fluency in Welsh is required for the post.

Derbynnydd / Gwasanaethau Myfyrwyr (Cymraeg) - Rhannu Swydd

Cyflog: £5,375 - £6,780 - Pro-rata (Graddfa 1/2)

Mae angen ysgrifennydd / ysgrifenyddes i weithio i’r Rheolwr Cymraeg i Oedolion ac i’r Swyddog Datblygu Cymraeg yn y Gweithle.

Disgwylir i chi wneud y gwaith gweinyddol angenrheidiol ar gyfer darpariaeth Cymraeg i Oedolion yr Uned Gymraeg a leolir yng Nghanolfan Addysg a Chynadleddau Yr Hill, Y Fenni. Bydd hyn yn cynnwys defnyddio Microsoft Office, Word, Outlook ac Excel. Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn drefnus ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu ardderchog.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod naill ai’n siaradwr rhugl neu’n ddysgwr da / profiadol, ac yn gefnogol i ddatblygiad Cymraeg i Oedolion yn yr ardal. Ar achlysuron bydd yn ofynnol i chi weithio fel derbynnydd, a all olygu dyletswyddau achlysurol ar benwythnos a chyda’r hwyr.

Am wybodaeth bellach a ffurflen gais, ffoniwch 01495 / 333333, neu ysgrifennwch at:
Adran Adnoddau Dynol,
Coleg Gwent,
The Rhadyr,
Brynbuga, NP15 1XJ

neu i lawrlwytho ffurflen gais: www.coleggwent.ac.uk, e-bost recruit@coleggwent.ac.uk

Dyddiad Cau: 1 Chwefror 2006

Gig, Aberdâr: 10.2.06

Peidich erdych ar y poster os oes stumog wan gyda chi!
Don't look at the poster if you have a weak stomach!

Ashokan, Mattoidz, Naked Threat
Sefydliad CWMAMAN Institute, Cwmaman, Aberdâr - [map]
10/2/05 - 8pm

Trafnidiaeth o fewn Rhondda Cynon Tâf: 01685 882299
Transport from within Rhondda Cynon Tâf: 01685 882299, , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

Diwrnod SANTES DWYNWEN Day 25.1.06

Cofiwch bod hwn yfory. Esgus i fod yn rhamantus!
Remember this is tomorrow. An excuse to be romantic!

Cardiau ar gael o / Cards available from:

CAERDYDD / CARDIFF
Caban, 169 Heol y Brenin/King's Road, Pontcanna, CF11 9DE 02920 342223 siop@cabancanna.com

Nice, 12-14 Arcêd Stryd Fawr, CF10 1BB
02920 645181 Nicespace. / tracy@nicespace.co.uk

Siop y Felin, 54-60 Heol Merthyr/Merthyr Road, Yr Eglwys Newydd/Whitchurch, CF14 1DJ
02920 692999

RHONDDA CYNON TÂF
Siop-y-Bont, Unedau 68-70 & 87-88, Y Farchnad/tHE mARKET, Pontypridd, CF37 2SP
01443 402584

MERTHYR TUDFUL
Siop y Ganolfan, Neuadd Soar, Pontmorlais, CF47 8UB
01685 373770 siopyganolfan@merthyrtudful.org


Be sydd ymlaen / What's on:

CAERDYDD
Tafarn y Cornwall, Grangetown: Noson o gerddoriaeth gyda Hefin (Mattoidz)

RHONDDA CYNON TÂF
Menter Iaith, CYD. Dathliad Dwynwen - 25/01/06 - 8pm, Twmpath a Disgo!! Tocynnau £2. Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â Rhian James neu Leah Coles ar 01685 877183
Menter Iaith, CYD. St. Dwynwen's Day Celebration - 25/01/06 - 8pm, Twmpath and Disco. Tickets £2. For more information please contact Rhian James or Leah Coles on 01685 877183.
@ Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref Leisure Centre


Rhyseitiau Dudley / Dudley's recipes

20.1.06

Pictiwrs yn y Pyb, Caerdydd: 5/2/06Noson o ffimiau byr yn Gymraeg gan pobl pictiwrs.com, gwefan ble gelli'r darllen adolygiadau o bob math o ffilmiau o bedwar ban byd.
An evening of short films in Welsh by the people from pictwrs.com, a website that has reviews of films from all over the world.

19.1.06

Ymarfer eich Cymreag yng Nghaerllion / Practice your Welsh in Caerleon

Wedi ei gymeryd o 'Cadwyn Gwent', sef cylchgrwn dysgwyr Coleg Gwent:
Taken from 'Cadwyn Gwent', the newsletter for Welsh learners at Coleg Gwent:
Dych chi eisiau ymarfer eich Cymraeg?
Bwy ger Caerllion?
-Pob nos Sadwrn am 6 o'r gloch
The Bell Inn, Caerllion

Do you want to practise your Welsh?
Live near Caerleon?
-Every Saturday night at 6 o'r gloch
The Bell Inn, Caerllion

Hefyd o wefan y dafarn:
Also taken from the pubs own website:
Sunday nights - Welsh early learners class...please email or call if you are interested in joining.
Tuesday 7:00 - 9:00pm Welsh learners class (advanced level)


Dwi heb ymweld â'r dafarn, ond dwi am geisio mynd cyn bo hir, mae'n edych yn le hyfryd. Efallai af i'r Ŵyl Gwrw Gŵyl Ddewi
I've not visited the pub, but I'm going to try and go before long, it looks a really nice place. Maybe I'll go to the 'Dewi Sant Oggies and Ales Festival'


, , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

17.1.06

Gigfap


Mae'r Gigfap yn wych, cyfle i weld ble mae holl gigs Cymraeg y mis yn cymeryd lle. Braf yw gweld fod gigs yn cael eu cynnal dros ardal mor eang o'r wlad.

The Gigfap (or Gigmap) is excellent, a chance to see where all the welsh language gigs are taking place this month. It's nice to see that gigs are held all over the country.

Mae'r wefan Curiad yn ddefnyddiol dros ben. Gelli'r edrych ar galendr gigau am y mis presenol a'r mis canlynol, ac mae modd chwilio am wybodaeth am fandiau neu artisitiaid.

The Curiad website is very useful. You can view a calendr that shows all gigs for the current month and the following one, and it's possible to search for info about bands and artists.

Gig Jakokoyak, Casnewydd 18/1/06

Newydd glywed am y gig hwn gan Jakokoyak oddi ar maes-e.com
Just heard about this gig by Jakokoyak on maes-e.com

Jakokoyak
+ Civita (local electro trio)

Riverside Tavern, Casnewydd / Newport

8pm

11.1.06

Drama: Ionawr i Fawrth / January to March

Dyma bedair Drama Cymraeg dros y tri mis nesaf:
Here are four Dramas in Welsh over the next three months:

27/1/06 - O'r Niwl i'r Nef (Comedi): Capel y Felin, Caerffili

6/2/06 - Tafliad Carreg: Theatr Glan-yr-afon, Casnewydd

14-17*/2/06 - Dominos: Theatr y Sherman, Caerdydd
*17/2/06 - Sesiynau Dysgwyr Cymraeg awr cyn y sioe - gwiriwch o flaen llaw / Welsh Learners Sessions one hour pre-show - check in advance

1-4/3/06 - Cymru Fach: Chapter, Caerdydd [mwy ar maes-e.com]

Ysgol Undydd / Welsh Day School: Caerdydd 21/1/06

21 Ionawr
SADWRN SIARAD - yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Parc Cathays, Caerdydd
£10.00 yn unig!!
Dyddiad cau: 18 Ionawr.

Cysylltwch â ni nawr am ragor o fanylion - 029 2087 4710


21 January
SADWRN SIARAD - at the National Museum of Wales, Cathays Park, Cardiff
Only £10.00!!
Closing date: 18 January.

Contact us for further information on 029 2087 4710

4.1.06

Ysgolion Undydd Coleg Gwent - Ionawr 2006
Coleg Gwent Welsh Day Schools - January 2006

14/1/06 - Trecelyn / Newbridge
Manylion / Details

28/1/06 - Trefynwy / Monmouth
Manylion / Details

New WLPAN course at Croesyceiliog - starts 24 January 2006

Newydd dderbyn e-bost am y canlynol:
Just recieved am e-mail about the following:

YOUR CHANCE TO LEARN WELSH: WLPAN COURSE


Why not make 2006 the year you started learning Welsh?

A new opportunity to learn Welsh using the WLPAN method will begin in Croesyceiliog at the end of January.

The course will meet twice a week for 12 weeks on Tues and Thurs 7-9 pm. It will begin Tues 24 January 2006.

This is a great opportunity for anyone who really wants to learn Welsh to get going – by meeting twice a week you’ll really get on.

The course is for absolute beginners but even if you’ve done some Welsh before it will be still be suitable because as it meets twice a week you’ll soon catch yourself up! The unique WLPAN method will get you speaking Welsh right from the start!

Don’t miss this great chance to learn Welsh!

Full price: £58 BUT - there are many many reductions – give them a ring! - it’ll be a lot, lot cheaper than you think!


For more details: 01633 485052Twice a week for 12 weeks for only £58 sounds like a bargain to me.