Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

22.12.05

Dweud wrth y byd / Tell the world

Dwi wedi postio am hwn o'r blaen, ond mae werth ei bostio eto
I've posted about this before, but it's worth mentioning again


Oce chi wedi/yn dysgu Cymraeg, nawr mae'n rhaid cael pobl i siarad Cymraeg gyda chi. Tydi siaradwyr Cymraeg ddim yn edrych dim gwahanol i neb arall felly mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn darparu bathodynnau er mwyn i gwsmeriaid wybod pa staff mewn cwmniau/sefydliadau sy'n gallu siarad Cymraeg. Mae 2 bathodyn, un os chi'n rhugl, ac un os ydych eisiau dweud eich bod yn dysgu (a gobeithio na fydd pobl yn siarad rhy gyflym gyda chi!) Maen't am ddim felly e-bostiwch am un. Fy tip i yw gwisgo yr un sy'n dweud eich bod yn rhugl, neu bydd siaradwyr Cymraeg yn bod yn sili a throi i'r Saesneg mae'n siwr.

Ok you've learnt/are learning Welsh, now you need to get people to speak Welsh with you. Welsh speakers don't look any different to other people so the Welsh Language Board provide badges so that customers know which staff in companies/organisations can speak Welsh. There are 2 badges, one if you're fluent, ond one that say's you're learning (in the hope that people don't speak too fast) They're for free so e-mail for one. My tip is to wear the one that say's you're fluent, otherwise Welsh speakers will be silly and switch to English I'm sure.

No comments: