Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

20.4.06

Ymarfer eich Cymraeg yng Nghasnewydd
Practise your Welsh in Newport

Dwi wedi derbyn e-bost gan Rebecca o Cymraeg Casnewydd:
I've recieved an e-mail from Rebecca of Cymraeg Casnewydd:
Annwyl bawb,

Mae Cymraeg Casnewydd yn chwilio am bobl a fydd â diddordeb dechrau bore coffi i ddysgwyr yn yr ardal. I ddarganfod y lleoliad a’r adeg mwyaf cyfleus i gynnal bore [neu brynhawn!] coffi i bawb, a wnewch chi gymryd cwpl o funudau i lenwi’r holiadur amgaeëdig a’i dychwelyd yn ôl i Swyddog Cymraeg Casnewydd cyn gynted â phosib.

Os ydych yn adnabod unrhyw ddysgwyr a wnewch chi ofyn iddynt gysylltu er mwyn derbyn ffurflen?


Dear all,


Cymraeg Casnewydd (Welsh in Newport) is looking for people who would be interested in starting a coffee morning [or afternoon!] for learners in the area. To help us find out when and where is the most convenient time and place to hold the coffee morning, please could you take a few minutes to fill in the enclosed questionnaire and return it to the Cymraeg Casnewydd Officer as soon as possible.

If you know any other learners would you ask them to get in touch to receive one of these forms?


Gyda Diolch / With thanks

Rebecca Camplin-Jones
Swyddog Cymraeg Casnewydd Officer
Datblygu Cymunedol_Community Development

I dderbyn copi o'r holiadur, e-bostiwch Rebecca ar:
for a copy of the questionaire, e-mail Rebecca on:
rebecca.camplin-jones AT newport.gov.uk

Os nad ydych yn gallu mynychu bore/prynhawn coffi yn ystod yr wythnos oherwydd gwaith, beth am gysylltu â Rebecca beth bynnag i ddangos diddordeb mewn cwrdd fîn nôs neu ar benwythnos efallai?

If you can't make it to a coffee morning/afternoon during the week because of work commitments, how about contacting Rebecca anyway to show an interest in meeting in the evening or on a weekend?

No comments: