Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

22.5.07

Menter Iaith Gwent?

Mae Menter Iaith ym mhob rhan o Gymru bron, heblaw am siroedd Gwent (er mae Cymraeg Casnewydd yn sir Casnewydd). Ers amser nawr, mai rhai pobl wedi bod yn sôn am gael Menter Iaith ar gyfer Sir Fynwy, Torfaen a Blaenau Gwent. Os oes gyda chi farn ar y mater, gallwch fynychu un o gyfarfodydd trafod sy'n digwydd yn yr ardal. Yn cyfarfod bydd cynrychiolwyr o Fwrdd yr Iaith, Mentrau Iaith cyfagos a grwpiau eraill sydd diddordeb yn y Gymraeg - mae croeso i unrhywun.

There's a Menter Iaith (Welsh Language Initiative) in almost every corner of Wales, apart for the counties of Gwent (although Cymraeg Casnewydd exists in Newport). For a while now, there have been people wanting a Menter Iaith for Monmouthshire, Torfaen and Blaenau Gwent. If you have an opinion on this, you can attend one of a series of discussion meetings in the area. At the meeting there will be representatives from the Welsh Language Board and also from neighbouring Mentrau Iaith and interested groups - everyone is welcome.

Dyddiad + lleoliad / Date = venue
4.6.07 - Learn Action Centre, Glyn Ebwy/Ebbw Vale (7:00pm)

12.6.07 - Ysgol Gyfun Gwynllyw, Pont-y-pŵl (7:00pm)

Cyrsiau Blasu Crochenwaith / Pottery taster classes 23 & 26.5.07

Cyrsiau Blasu Crochenwaith

Fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion, rydym wedi trefnu dau sesiwn blasu crochenwaith i oedolion.

Mae'r cyrsiau AM DDIM.
Nos Fercher, 23.5.07 6pm - 9pm
Bore Sadwrn, 26.5.07 10am - 1pm

yn YMCA Abertridwr

Cysylltwch â Menter Iaith Caerffili i gofrestru.Pottery taster classes (throught the medium of Welsh)

As part of Adult Learners Week, we have organised two pottery taster sessions.

The courses are FREE.

Wednseday, 23.5.07 6pm - 9pm
Saturday, 26.5.07 10am - 1pm

at YMCA Abertridwr

Contact Menter Iaith Caerffili to register.

16.5.07

4 Drama fer. Caerydd 17-19.05.07
4 short plays

Cwmni inc yn cyflwyno A4

Pedair drama fer gyfoes gan awduron newydd yn Neuadd Llanofer, Treganna

17, 18 & 19 Mai 2007

Tocynnau £7 / £5
Es i weld eu cynhyrchiad diwethaf (nol yn 2005!) a'i fwynhau yn fawr.