Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

9.5.08

Grŵp ffocws 'dysgu anffurfiol' - Casnewydd
'Informal learning' focus group - Newport 12.5.08

Dyma gopi o e-bost a dderbynais/ Here's an e-mail I received:

Bydd cyfarfod anffurfiol Grŵp Ffocws Cymraeg i Oedolion Casnewydd yn ystafell 2, Canolfan Dysgu Cymunedol Tŷ Brynglas am 6.00 o’r gloch nos Lun 12fed o Fai. Byddwn yn edrych ar weithgareddau anffurfiol ar gyfer dysgwyr Cymraeg yng Nghasnewydd, beth hoffech chi ei weld yn yr ardal a sut rydym yn gallu cydweithredu er mwyn darparu cyfleon i ddysgwyr a Chymry Cymraeg ddefnyddio eu Cymraeg yng Nghasnewydd a’r bro. Dylai’r cyfarfod ddim para am fwy nag awr.

Bydd Steffan Webb, Rheolwr Ansawdd a Hyfforddiant Cymraeg, o Ganolfan Iaith Gwent (Coleg Gwent) yno gyda fi i drafod unrhyw gwestiynau neu syniadau fydd gyda chi. Bydd offer cyfieithu i sicrhau bod pawb yn gallu cymryd rhan llwyr yn y cyfarfod.

Os hoffech fynychu’r cyfarfod, byddwn yn ddiolchgar petasech yn gallu cadarnhau naill ai trwy’r ffôn neu ebost.

There will be an informal meeting of the Welsh for Adults Focus Group in room 2 at the Brynglas House Community Learning Centre on Monday 12th May at 6.00 pm. We shall be looking at informal activities for Welsh learners in Newport, what you would like to see in the area and how we can work together to provide opportunities for Welsh learners and speakers to use their Welsh in the Newport area.

Steffan Webb, the Welsh Language Quality and Training Manager from the Gwent Language Centre (Coleg Gwent), will be there with me to discuss any questions or ideas that you may have. Translation equipment will be available to ensure that everyone can play a full part in the meeting.

If you would like to attend the meeting, I would be grateful if you would let me know either by phone or e-mail.


Edrychaf ymlaen at eich gweld chi I look forward to seeing you.


Lynne Davies

Swyddog Datblygu Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults Development Officer