Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

28.2.06

Fflur Dafydd + Eraill/Others: Caerffili - 3.3.06

Dyma gig cyntaf yn fy ymgais i wneud Caerffili'n ganolbwynt cerddoriaeth Cymraeg Cymru, dewch draw!

Here's the first gig in my quest to make Caerffili the centre point of Welsh language music, come along!Cyfarwyddiadau i'r / Directions to the Goodrich Hotel

Gwrandewch ar/Listen to Sesiwn C2 gan/by Fflur Dafydd

22.2.06

Dathlu Gwyl Dewi / Celebrating St David's Day

Beth sy' 'mlaen yn yr ardal

What's on in the area?

1/3/06
-Gorymdaith / March : Caerdydd/Cardiff
-Adloniant a Chawl / Entertainment & Cawl : Y Mochyn Du, Caerdydd/Cardiff

2/3/06
-Cinio a Thwmpath / Dinner & Twmpath : Maes Manor, Y Coed Duon/Blackwood (gyda Menter Caerffili)

3/3/06
-Gig Gwyl Dewi : Goodrich Hotel, Caerffili (gyda Menter Caerffili)
-Cinio Gwyl Dewi / St David's Dinner : Clwb Golff Aberdâr/Aberdare (gyda Menter Iaith RhCT)
-Noson gyda / An evening with Michael Harvey : Coleg yr Hill, Y Fenni/Abergevenny (Ceri Thomas 01873 850379)
-Côr y Bont a Chawl : Clwb y Bont, Pontypridd

1-4/3/06
Dewi Sant Ales and Oggies Festival
: The Bell Inn, Caerllion/Caerleon


Ydw i wedi anghofio rhywbeth? Beth ydych chi am wneud i ddathlu? Gadewch sylw.

Have I forgotten anything? What will you be doing to celebrate? Leave a comment.

Popeth yn Gymraeg ar DVDOs colloch chi'r gyfres, neu fe wnaethoch ei fwynhau cymaint fel hoffech ei weld eto, mae ar gael ar DVD o'r 1af o fis Mawrth. Cysylltwch â Cwmni Da ar yr e-bost uchod.

Blog y gyfres.


If you missed this series, or enjoyed it so much you'd like to see it again, you can buy it on DVD from the 1st of March. Contact Cwmni Da on the above e-mail.

13.2.06

Drama, Cwmbran 13-15/2/06

Ysgol Gyfun Gwynllyw yn cyflwyno

BRANWEN

Chwefror 13-15
7:00pm

Theatr y Congress, CWMBRAN

Tocynnau £6 (£4 gostyngiad).

Dewch i ymuno â ni am noson o adloniant wych! Cyfle i weld ieuenctid talentog ein hardal ni yn perfformio un o chwedlau hynaf Cymru.


Ysgol Gyfun Gwynllyw present

BRANWEN

13 - 15 February
7:00pm

Congress Theatre, CWMBRAN

Tickets £6 (£4 cons).

Come and join us for a night of brilliant entertainment! A chance to see the talented youth of our area performing one of Wales' oldest tales., , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

Campwaith Neil / Neil's masterpieceDyma boster a ddyluniodd Neil ar gyfer cystadleuaeth dylunio yn Eisteddfod Dysgwyr Sir y Fflint. Cafodd wobr gyntaf.

Here's a poster designed by Neil for the art competition in the Flintshire Welsh Learners Eisteddfod. He won first prize.

10.2.06

Diwrnod y Dysgwyr / Learners Day, Aberdâr: 25/2/06

BBC Cymru
Diwrnod y Dysgwyr - 25/02/06 - Canolfan Addysg Barhaol Aman.

Diwrnod llawn digwyddiadau i ddysgwyr Cymraeg o bob lefel! Dewch 'da ni i siarad Cymraeg ac i weld Derek Brockway, Hywel Gwynfryn, Nia Roberts a Dafydd Du! Yn rhad ac am ddim! Lefel Blasu i lefel 5/6 gyfa tiwtoriaiad profiadol.

Cysylltwch â Leah i gadarnhau eich le ar 01685 877183 neu leahcoles AT menteriaith.org

Yn: Canolfan Addysg Barhaol Aman, Cwmaman

Dydd Sadwrn 25/02/2006 Am: 9.30am


BBC Cymru
Welsh Learners Day - 25/02/06 - Aman Continuing Education Centre.

A day full of activities for Welsh learners of all levels! Come over over to speak some Welsh and to see Derek Brockway, Hywel Gwynfryn, Nia Roberts and Dafydd Du. All for free! Taster level to level 5/6 with experienced tutors.

Contact Leah to secure a place on 01685 877183 or leahcoles AT menteriaith.org

In: Aman Continuing Education Centre, Cwmaman


Saturday 25/02/2006 at: 9.30am

Tudalen Aberdâr ar wefan Lleol i Mi (BBC)

, , , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

8.2.06

Eisteddfod Dysgwyr Coleg Gwent 2006: 7/4/06

Eisteddfod Dysgwyr Coleg Gwent 2006
Coleg Gwent Welsh learners Eisteddfod 2006

6:45pm 7/4/06
Canolfan Cymunedol PONTYPŴL Community Centre

Manylion Pellach / Further Details

1.2.06

Rhaglenni Cymraeg GTFM Welsh programmes

Pob nos Fawrth rhwng 6pm a 10pm mae 2 raglen Cymraeg ar orsaf radio lleol GTFM
Every Tuesday night between 6pm and 10pm there are 2 Welsh language shows on the local radio station GTFM

Livewire Cymraeg : nos Fawrth, rhwng 6yh and 8yh (GMT)
Clwb Cymraeg : nos Fawrth, rhwng 8yh and 10yh (GMT)
GTFM 106.9 FM yn ardal Pontypridd ac ar www.gtfm.co.uk o unrhywle yn y byd!

Livewire Cymraeg : Tuesday, between 6pm and 8pm (GMT)
Clwb Cymraeg : Tuesday, between 8pm and 10pm (GMT)
GTFM radio 106.9 FM in the Pontypridd area, or anywhere in the world! on www.gtfm.co.uk


, , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator