Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

29.11.05

Gig, Casnewydd: 6/12/05

Bydd band Frizbee (ennillwyr cystadleuaeth Mawredd Mawr 2005) yn chwarae mewn gig a drefnwyd gan Cymraeg Casnewydd yn nghlwb TJ's, Casnewydd ar y 6ed o Ragfyr. Tocynnau £4 wrth y drws neu o flaen llaw.

Frizbee (winners of Mawredd Mawr 2005) will be playing at TJ's in Newport in a gig organised by Cymraeg Casenwydd on the 6th of December. Tickets are £4 on the door or in advance.

Taith Gerdded / Organised Walk, Cwm Cynon + Clydach: 3/12/05

Mae Cymdeithas Edward Llwyd yn trefnu Taith gerdded yn ardal Cwm Cynon a Chwm Clydach ar ddydd Sadwrn y 3ydd o Ragfyr.

Cymdeithas Edward Llwyd (Welsh language walking club) have arranged a walk in Cwm Cynon and Cwm Clydach on Saturday the 3rd of December.

Manylion / Details

Cwis (arall!), Pontypridd: 3/12/05

Cwis yng Nglwb y Bont, i godi arian at gôr ieuenctid newydd ardal Pontypridd. Efallai gallwch gyfuno hyn gyda gwrando ar Meinir Gwilym yn y dref yn y prynhawn. 7:30 ymlaen

Quiz
in Clwb y Bont to raise money for a new youth choir for the Pontypridd area. Maybe you can combine this with a visit to listen to Meinir Gwilym in the town in the afternoon. 7:30 onwards

24.11.05

Tylwyth Teg (Siop Masnach Deg / Fairtrade Shop)

O wefan y BBC

Mae pobl ifanc ardal Efail Isaf wedi dechrau siop o'r enw Tylwyth Teg sy'n agor ar drydydd dydd Sul pob mis, ger capel Cymraeg Efail Isaf sy'n gwerthu cynnyrch masnach deg.

A group of young people in Efail Isaf have started a shop called Tylwyth Teg* which opens on the third Sunday of every month, near the village's Welsh medium chapel selling fairtrade products.


*Tylwyth Teg is the welsh name for fairies, but it literally means 'fair family'

Popeth yn Gymraeg / Everything in Welsh

Cyfres newydd ar S4C yw Popeth yn Gymraeg. (Llun - Sadwrn, Tachwedd 28 - Rhagfyr 3, 9.00pm)

O wefan y BBC
Un dyn, un iaith, un sialens; bydd y bardd Ifor ap Glyn yn ceisio gwneud Popeth yn Gymraeg yr wythnos hon wrth iddo deithio ar hyd a lled Cymru mewn cyfres chwe phennod newydd sbon.

Mae'r daith epig yn cychwyn yng Ngwent, lle, yn ôl cyfrifiad 2001 mae yna gynnydd wedi bod yn nifer y siaradwyr Cymraeg. Yn Y Fenni, yn nhraddodiad yr enwog Wenynen Gwent, mae Ifor yn ceisio dod o hyd i ddigon o wirfoddolwyr i gynnal Eisteddfod dafarn.


Gwefan a Blog y gyfres

Mae cyfweliad gyda Ifor ap Glyn yn Lingo

Trafodaeth amdano ar maes-e


Popeth yn Gymraeg is a new 6 part series on S4C (Monday - Saturday, Nov 28 - Dec 3, 9:00pm)
One man, one language, one challenge. Poet Ifor ap Glyn sets off on an unusual mission: can he journey around Wales using Welsh alone? Tonight in the first programme he visits Gwent, where the language has made spectacular progress according to the 2001 Census.


Website and blog of the series.

21.11.05

Ffair Nadolig, Llancaiach Fawr 26/11/05

Eleni am y tro cyntaf, bydd Menter Iaith sir Caerffili'n cynnal Ffair Nadolig.

This year for the first time, Menter Iaith sir Caerffili will be holding a Christmas Fair.


Eleni am y tro cyntaf bydd Menter Iaith Sir Caerffili yn cynnal ffair Nadolig yn lleoliad prydferth maenordy Llancaiach Fawr. Dyma gyfle i brynnu anrhegion a chynnyrch Cymreig, gan osgoi prysurdeb y stryd fawr. Agoroir y ffair gan y cyflwynydd radio Roy Noble. Gwahoddir ymwelwyr i grwydro o amgylch y stondinau tra’n gwrando ar berfformiadau gan ddisgyblion lleol a’r telynor gwerin Carwyn Fowler. Bydd ystod eang o weithgareddau i gadw’r plant yn brysur, ac i blant da bydd cyfle iddynt roi eu llythyr i Siôn Corn. Cyfle i gymeryd rhan mewn raffl am ddim i ennill coeden nadolig. Dewch draw i weld pa ddanteiddion sydd ar gael.

This year for the first time, Menter Iaith Sir Caerffili are holding a Christmas Fair, at the beautiful location of Llancaiach Fawr manor. You’ll have an opportunity to purchase Welsh gifts and produce in a wonderful location, without the hustle and bustle of the high street. The fair will be opened by Roy Noble, radio presenter. Visitors are invited to browse around the stalls while listening to performances by local pupils and Carwyn Fowler the folk harpist. There will be a wide range of activities to keep the children busy, and for good children a chance to personally hand deliver their letter to Santa. A chance to enter a free prize draw for a christmas tree. Come along to see what delights are on offer.

Cwis tafarn x 3 / Pub Quiz x 3

Ble well i ymarfer eich Cymraeg na mewn cwis dafarn? Hefyd os cewch ateb yn anghywir, gallwch ffugio nad oeddech yn deallt y cwestiwn!

Where better to practice your Welsh than in a pub quiz? Also if you get a question wrong, you can always pretend that you didn't understand the question?

Nos Sadwrn 10/12/05, Clwb Ifor Bach, Caerdydd 7-10pm
Noson Cymdeithasol gyda cwis ac adloniant (Gwobr £10)
£3 y pris mynediad / entrance fee
Elw at gynnal digwyddiadau eraill yn y dyfodol
Profits towards holding future events
Manylion / Details: Nic ap Glyn (02920 350088)

Nos Fercher 14/12/05, y Goat Major, Caerdydd, 8:30pm
Manylion / Details

Nos Iau 29/12/05, Y Six Bells, Casnewydd, 7:30pm
NOSON CWIS A CHÂN / QUIZ AND CABARET EVENING
Noson Cwis a Chân gyda Ieuan Rhys
Tocynnau a manylion
Quiz & Cabaret Evening with Ieuan Rhys
Tickets and further info

19.11.05

Ysgol Undydd, Casnewydd / Welsh Day School, Newport 10/12/05

Mae Ysgolion Undydd Gwent yn gyfle gwych i gael mwy o gyswllt â'r iaith. Fel y gwyddoch, y mwyaf rydych yn ymarfer y mwyaf rydych yn ddysgu, a dyna'n uion beth mae Ysgolion Undydd Gwent yn ei roi i chi.

Gwent Welsh Day Schools are a great chance to have more contact with the language. As you know, the more you practise the more you learn, and that is exactly what Gwent Welsh Day Schools will give you.

Manylion / Details

16.11.05

Llinell gymorth gwaith cartref Cymraeg i rieni / Parents' Welsh homework helpline

Rhywbeth sydd wedi atal llawer i riant di-Gymraeg rhag anfon eu plany i ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y gorffenol yw'r gofid na fyddent yn gallu helpu eu plant gyda'u gwaith cartref. Dyma newyddion am gynllun peilot a all fod o gymorth.

Something that's put off many non-Welsh speaking parents from sending their kids to Welsh medium schools has been the worry that they wouldn't be able to help their kids with their homework. Here's news of a pilot scheme that may help change that.

10.11.05

Blackwood SADWRN SIARAD Y Coed Duon 12/11/05

Sadwrn Siarad

12/11/05 Y Coed Duon Blackwood
Sefydliad y Glowyr Miners' Institute 10:00 - 12:00

Newport BORE COFFI Casnewydd 14/11/05

Dewch i ymuno â ni am baned a sgwrs, bob dydd Llun o'r 14/11/05 ymlaen rhwng 11.30yb a 12.30yp. Cyfle i ddysgwyr ymarfer y Gymraeg!
Yng Nghaffi Oriel, Llyfrgell Ganolog Casnewydd

Come and join us for a cuppa and a chat, every Monday from the 14/11/05 between 11.30am and 12.30pm. A chance for learners to practice their Welsh!

In the Oriel Cafe, Newport Central Library

Trefnir gan / Organised by Cymraeg Casnewydd


Peidiwch anghofio am y boreuau coffi eraill sy'n digwydd yn y rhanbarth

Don't forget the other coffee morning that take place in the region


Tagiau Technorati: , ,

9.11.05

Clasuron Drama S4C / S4C Drama Classics

Mae pedair ffilm mwyaf poblogaidd ac uchel eu clod S4C ar gael ar DVD mewn un pecyn arbennig. Y pedair ffilm yw Hedd Wyn, Solomon a Gaenor, Gadael Lenin a Branwen.

Four of S4C most popular and highly praised films are now available on DVD in a special set. The four films are Hedd Wyn, Solomon & Gaenor, Gadael Lenin and Branwen. All films have English subtitle options,

As Solomon & Gaenor was also filmed in English and Yiddish by the same actors, those options may also be available , but I'm only guessing)
Yn ôl erthygl yn Y Cymro, mae ar werth am £39.99 ac ar werth o wefan www.na-nog.com, ond ar hyn o bryd, welai mohono ar y wefan.

According to an article in Y Cymro, it costs £39.99 and is available from www.na-nog.com, but I couldn't find it on the website.

Mwy ar BBC Cymru'r Byd

[Gol / Edit:]
Mae'n anodd dod o hyd i hwn ar werth ar y wê, ond gwyddwn fel ffaith bod hwn ar gael o Siop y Bont, Pontyridd.

It's hard to find this for sale over the web, but I do know for a fact that this is available from Siop y Bont, Pontypridd.

7.11.05

Meinir Gwilym, Pontypridd - 3/12/05

Cyfle i glywed Meinir Gwilym a phrynu ei halbwm newydd yn Siop-y-Bont, Pontypridd.

A chance to listen to Meinir Gwilym and buy here new album at Siop-y-Bont, Pontypridd.Bydd Meinir Gwilym yn perfformio caneuon o'i CD newydd "Sgandal Fain" yn Siop-Y-Bont, Farchnad Pontypridd (tu fewn), Pontypridd ar Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 3ydd.

Bydd Meinir yma am 14.00 am tua awr i arwyddo copiau o'r albwm.

Dewch i weld hi, a dwedwch i bawb arall i ddod hefyd.

------------
Meinir Gwilym will be performing songs from her new CD "Sgandal Fain" at Siop-Y-Bont, Pontypridd Indoor Market, Pontypridd on Saturday, December 3rd.

Meinir will be here at 2.00pm to sign copies of her new album.

Come to see her , and tell all your friends.

3.11.05

Cwis Dafarn, Caerdydd 9/11/05

Cwisiau Tafarn Cymraeg yn y Goat Major ar Nos Fercher 9fed o Dachwedd a'r 14eg o Ragfyr.

Welsh pub quizes (i.e. in Welsh) in the Goat Major on Wednesday nights of the 9th of November and the 14th of December.Tagiau Technorati: , , , , , ,

1.11.05

Boys from the Hill + Sild, Crosskeys 11/11/05

Noson o gerddoriaeth Cymraeg traddodiadol gyda blas cyfoes gan Boys from the Hill a Sild, yng Ngwesty'r Crosskeys, Crosskeys.


An evening of traditional Welsh music with a twist by Boys from the Hill and Sild at the Crosskeys Hotel, Crosskeys.Trefnir y noson gan Islwyn Accoustic Club. Mae Robert Southall, sef trefnydd y clwb yn ddysgwr Cymraeg a mae e hefyd yn trefnu teithiau Islwyn Rmablers.

Bydd y bandiau'n perfformio o 8:45pm ymlaen, ond mae'r noson yn dechrau am 7:00pm gyda gweithdy anffurfiol yn gyntaf gan y band ac yna cyfle i bawb ymuno mewn sesiwn jamio. Mi welai chi 'na efallai?


The evening is organised by Islwyn Acoustic Club. Robert Southall of the club is a Welsh learner and he also arranges some of the walks for Islwyn Ramblers.

The bands will be performing from 8:45pm onwards, but the evening starts at 7:00pm with an informat workshop with the bands and then everyone can join in a jamming session. See you there maybe?